Skip navigation

Get Quotes Results for NZ

Filter Results
SymbolNameLast TradeTypeIndustry/CategoryExchange
NZJ16.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-0.51FutureNYM
NZV15.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-1.54FutureNYM
NZK14.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-0.75FutureNYM
NZZ17.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur0.35FutureNYM
NZNX15.NYMNZN Future NOV 2015 Trading Ses-0.47FutureNYM
KZXZ14.NYBNZD/USD 100 - NYCC - Dec140.81FutureNYB
NZNZ16.NYMNZN Future DEC 2016 Trading Ses1.89FutureNYM
NZN16.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-0.85FutureNYM
NZX14.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-0.34FutureNYM
NZH14.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur3.83FutureNYM
NZNX14.NYMNZN Future NOV 2014 Trading Ses-0.34FutureNYM
NZG16.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur5.47FutureNYM
NZU15.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur-1.60FutureNYM
NZZ16.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur1.89FutureNYM
NZNM16.NYMNZN Future JUN 2016 Trading Ses-1.04FutureNYM
NZNV14.NYMNZN Future OCT 2014 Trading Ses-1.37FutureNYM
NZZ14.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur3.80FutureNYM
NZNH14.NYMNZN Future MAR 20141.80FutureNYM
NZH17.NYMTransco Zone 6 Basis Swap Futur0.35FutureNYM
ZJH15.NYBNZD/JPY - NYCC - Mar1586.92FutureNYB