MYL Analyst Opinion | Analyst Estimates | Mylan N.V. Stock - Yahoo Finance