Symbols similar to '0402.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
0002.HKCLP HOLDINGS81.90UtilitiesStocksHKG
0405.HKYUEXIU REIT5.17Real EstateStocksHKG
0902.HKHUANENG POWER4.31UtilitiesStocksHKG
0802.HKCHINA E-WALLET0.15TechnologyStocksHKG
0400.HKCOGOBUY1.57TechnologyStocksHKG
0102.HKSUMMIT ASCENT1.32Consumer CyclicalStocksHKG
0412.HKCHINA SDHS FIN0.25Financial ServicesStocksHKG
0042.HKNE ELECTRIC0.61IndustrialsStocksHKG
0406.HKYAU LEE HOLD1.38IndustrialsStocksHKG
0420.HKFOUNTAIN SET1.21Consumer CyclicalStocksHKG
0403.HKSTARLITE HOLD0.32Basic MaterialsStocksHKG
0408.HKYIP'S CHEMICAL2.25Basic MaterialsStocksHKG
0482.HKSANDMARTIN INTL0.07TechnologyStocksHKG
0422.HKVMEP HOLDINGS0.21Consumer CyclicalStocksHKG
8402.HKGT STEEL GROUP0.42Basic MaterialsStocksHKG
0602.HKJIAHUA STORES H0.26Consumer CyclicalStocksHKG
0202.HKEVERCHINA INT'L0.20Real EstateStocksHKG
0442.HKHIFOOD GROUP2.00Consumer CyclicalStocksHKG
0472.HKNEW SILKROAD0.42Consumer DefensiveStocksHKG
0462.HK0462.HKN/AConsumer DefensiveStocksHKG
0402.HK0402.HK0.03IndustrialsStocksHKG
0401.HKWANJIA GROUP0.06HealthcareStocksHKG
0432.HKPCPD1.67Real EstateStocksHKG
0702.HKSINO OIL & GAS0.10Basic MaterialsStocksHKG
0404.HK0404.HKN/AIndustrialsStocksHKG