Symbols similar to '1139.hk'

SymbolNameLast PriceIndustry / CategoryTypeExchange
1119.HKIDREAMSKY8.12TechnologyStocksHKG
1939.HKTOKYO CHUO1.18IndustrialsStocksHKG
1169.HKHAIER ELEC23.15TechnologyStocksHKG
1193.HKCHINA RES GAS35.70UtilitiesStocksHKG
1137.HKHKTV3.53Consumer CyclicalStocksHKG
1109.HKCHINA RES LAND33.80Real EstateStocksHKG
1339.HKPICC GROUP3.37Financial ServicesStocksHKG
1131.HKAGRITRADE RES1.40Basic MaterialsStocksHKG
1199.HKCOSCO SHIP PORT8.90IndustrialsStocksHKG
1138.HKCOSCO SHIP ENGY5.13IndustrialsStocksHKG
1135.HKASIA SATELLITE6.40Communication ServicesStocksHKG
1130.HKCHINA ENV RES0.15Consumer CyclicalStocksHKG
1319.HKOIWAHPAWN0.29Financial ServicesStocksHKG
6139.HKJINMAO HOTEL-SS4.53Consumer CyclicalStocksHKG
0139.HKCENTRALWEALTHGP0.07Financial ServicesStocksHKG
1159.HKSTARLIGHT CUL1.68Consumer CyclicalStocksHKG
8139.HKCHANGAN RH12.96Basic MaterialsStocksHKG
1149.HKANXIN-CHINAN/AN/AStocksHKG
1129.HKWATER INDUSTRY1.12UtilitiesStocksHKG
1133.HKHARBIN ELECTRIC4.11IndustrialsStocksHKG
1189.HKROSEDALE HOTEL0.26Consumer CyclicalStocksHKG
1739.HKQEEKA HOME3.00TechnologyStocksHKG
1539.HKSYNERGY GROUP0.98Consumer CyclicalStocksHKG
1639.HKAKM INDUSTRIAL1.38TechnologyStocksHKG
1239.HKTEAMWAY INTL GP0.10Consumer CyclicalStocksHKG