U.S. markets closed

Årsregnskabsmeddelelse 2019

Copenhagen, March 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2019

Bestyrelsen i F.E. Bording A/S har idag behandlet den reviderede årsrapport for 2019. F.E. Bording A/S er moderselskab i Bording Group Koncernen.

Årsrapporten blev godkendt og indstillet til generalforsamlingens godkendelse.

RESUMÉ
I 2019 faldt omsætningen med -11,1% til 577,4 mDKK og årets resultat efter skat udviste et tab på -26,8 mDKK. Resultat af primær drift (EBIT) blev -28,4 mDKK, inklusive en nedskrivning af goodwill og immaterielle
aktiver på -32,9 mDKK.

Nedgangen i indtjening kan primært henføres til Bording Group’s produktionsenheder samt de danske bureauer. Resultatudviklingen er ikke tilfredsstillende og tiltag er i gang for at genoprette indtjeningen.

Indregning af købsforpligtelser har medført korrektion af sammenligningstal, der henvises til note 1 i årsrapporten for uddybning heraf.

  • Omsætningen i gruppens tre forretningsområder udviklede sig således: et fald i Marketing Output (-14,8% til 378,7 mDKK) og Bureau (-11,1% til 105,5mDKK), mens den steg i Software (+7,6% til 93,2 mDKK).
  • Koncernens samlede omsætning faldt organisk med -6,5%. Hertil var effekten af opkøb/frasalg -3,9%, mens valutaeffekter var -0,6%.
  • EBIT udgjorde -28,4 mDKK (2018: +21,7 mDKK). Renset for effekt af nedskrivninger på goodwill og immaterielle aktiver blev EBIT på 4,4 mDKK som er på niveau med den i halvårs- og delårsrapporten for 3. kvartal  udmeldte forventning på ca. 5 mDKK ekskl. nedskrivninger, men væsentligt under den oprindelige forventning på ca. 20-25 mDKK.
  • Der er foretaget nedskrivning af goodwill og immaterielle aktiver på i alt 32,9 mDKK (40,0 mDKK før korrektion af købsforpligtelser), som vedrører de danske bureau-aktiviteter.
  • Egenkapitalen udgør 131,5 mDKK (2018: 167,1 mDKK) ved årets udgang, modsvarende en soliditet på 31,7%.
  • Pengestrøm fra driften var positiv og udgjorde 37,3 mDKK (2018: 32,9 mDKK). 2019 er positivt påvirket af IFRS 16, der bevirker at leasingbetalinger på 15,1 mDKK nu fragår som pengestrøm fra finansieringsaktivitet.
  • Rentebærende gæld udgør 136,4 mDKK ultimo året, og er i forhold til tidligere år påvirket af indregning af leasingforpligtelser jf. IFRS 16. Ekskl. effekt heraf udgør rentebærende gæld 98,5 mDKK (2018: 88,3 mDKK)
  • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for 2019.

FORVENTNING 2020
Bording Group vil, som en lang række andre virksomheder, blive påvirket af Covid-19 situationen, som indebærer risiko for, at virksomheder reducerer investeringer i markedsføring, teknologi og kommunikation.  påvirkningen heraf afhænger af krisens længde, og er derfor på nuværende tidspunkt ikke mulig at kvantificere. Derfor vil Bording Group for nuværende afholde sig fra at offentliggøre en konkret forventning for året. Det er dog ledelsens forventning, at selskabet som følge af situationen, har betydelig risiko for at realisere et underskud på EBIT-niveau i 2020. Den samlede årsrapport for 2019 findes i den vedhæftede fil og på vores hjemmeside www.bordinggroup.com.

Med venlig hilsen
F.E. Bording A/S

Bernt Therp
Adm. direktør

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til:
Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11.

Attachments