AMBOY - Ambow Education Holding Ltd.

Other OTC - Other OTC Delayed Price. Currency in USD
DateOpenHighLowClose*Adj Close**Volume
Nov 17, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 16, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 15, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 14, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 13, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 10, 20173.003.003.003.003.00-
Nov 09, 20173.003.003.003.003.00100
Nov 08, 20172.502.502.502.502.50-
Nov 07, 20172.502.502.502.502.50-
Nov 06, 20172.502.502.502.502.50-
Nov 03, 20172.502.502.502.502.50-
Nov 02, 20172.502.502.502.502.50-
Nov 01, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 31, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 30, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 27, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 26, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 25, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 24, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 23, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 20, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 19, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 18, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 17, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 16, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 13, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 12, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 11, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 10, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 09, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 06, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 05, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 04, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 03, 20172.502.502.502.502.50-
Oct 02, 20172.502.502.502.502.50-
Sep 29, 20172.502.502.502.502.50-
Sep 28, 20172.502.502.502.502.50200
Sep 27, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 26, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 25, 20174.504.504.504.504.50300
Sep 22, 20174.504.504.504.504.50100
Sep 21, 20174.504.504.504.504.50500
Sep 20, 20174.504.504.504.504.504,200
Sep 19, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 18, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 15, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 14, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 13, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 12, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 11, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 08, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 07, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 06, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 05, 20174.504.504.504.504.50-
Sep 01, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 31, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 30, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 29, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 28, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 25, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 24, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 23, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 22, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 21, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 18, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 17, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 16, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 15, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 14, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 11, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 10, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 09, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 08, 20174.504.504.504.504.50-
Aug 07, 20174.504.504.504.504.50200
Aug 04, 20175.105.105.105.105.10-
Aug 03, 20175.105.105.105.105.10-
Aug 02, 20175.105.105.105.105.10800
Aug 01, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 31, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 28, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 27, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 26, 20174.504.504.504.504.502,000
Jul 25, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 24, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 21, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 20, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 19, 20174.504.504.504.504.50100
Jul 18, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 17, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 14, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 13, 20174.504.504.504.504.50-
Jul 12, 20174.504.504.504.504.504,300
Jul 11, 20174.004.004.004.004.00-
Jul 10, 20174.004.004.004.004.00200
Jul 07, 20174.154.154.154.154.15-
Jul 06, 20174.154.154.154.154.15-
Jul 05, 20174.154.154.154.154.15-
Jul 03, 20174.154.154.154.154.15-
Jun 30, 20174.154.154.154.154.15-
Jun 29, 20174.154.154.154.154.15-
*Close price adjusted for splits.**Adjusted close price adjusted for both dividends and splits.
Loading more data...