U.S. Markets open in 9 hrs 4 mins

(VRTB)


NasdaqGS . Currency in USD
Add to watchlist
People also watch
BRTVIRCVBFCIOTUCFC
Currency in
Earnings EstimateCurrent Qtr. (Sep 2009)Next Qtr. (Dec 2009)Current Year (2009)Next Year (2010)
No. of AnalystsN/AN/AN/AN/A
Avg. EstimateN/AN/AN/AN/A
Low EstimateN/AN/AN/AN/A
High EstimateN/AN/AN/AN/A
Year Ago EPSN/AN/AN/AN/A
Revenue EstimateCurrent Qtr. (Sep 2009)Next Qtr. (Dec 2009)Current Year (2009)Next Year (2010)
No. of Analysts1111
Avg. Estimate1.29M760k6.58MN/A
Low Estimate2.36M1.88M7.7M2.86M
High Estimate2.36M1.88M7.7M2.86M
Year Ago SalesN/AN/AN/A6.58M
Sales Growth (year/est)N/AN/AN/AN/A
Earnings HistoryInvalid DateInvalid DateInvalid DateInvalid Date
EPS Est.N/AN/AN/AN/A
EPS ActualN/AN/AN/AN/A
DifferenceN/AN/AN/AN/A
Surprise %N/AN/AN/AN/A
EPS TrendCurrent Qtr. (Sep 2009)Next Qtr. (Dec 2009)Current Year (2009)Next Year (2010)
Current EstimateN/AN/AN/AN/A
7 Days Ago-0.06-0.09-2.87-1.27
30 Days Ago-0.06-0.09-2.87-1.27
60 Days Ago-0.06-0.09-2.87-1.27
90 Days Ago-0.06-0.09-2.87-1.27
EPS RevisionsCurrent Qtr. (Sep 2009)Next Qtr. (Dec 2009)Current Year (2009)Next Year (2010)
Up Last 7 DaysN/AN/AN/AN/A
Up Last 30 DaysN/AN/AN/AN/A
Down Last 30 DaysN/AN/AN/AN/A
Down Last 90 DaysN/AN/AN/AN/A
Growth EstimatesVRTBIndustrySectorS&P 500
Current Qtr.N/AN/AN/A0.20
Next Qtr.N/AN/AN/A0.21
Current YearN/AN/AN/A0.09
Next YearN/AN/AN/A0.12
Next 5 Years (per annum)N/AN/AN/A0.10
Past 5 Years (per annum)N/AN/AN/AN/A